• Home
 • Over sloebieland
 • Speelreglement
 • Ligging
 • Nieuws
 • Algemene voorwaarden

  1. Alle transacties tussen de BVBA SLOEBIELAND en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid en toepasselijk van de overige bedingen.

  Door bestelling, reservatie en/of het betreden van de binnenspeeltuin wordt elke klant geacht kennis te hebben van de algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

  2. Bestellingen en/of reservaties kunnen gebeuren per email, per telefoon, door het invullen van een reservatieformulier op de website, of ter plaatse. Voor een aantal feestformules (bv. sloebie party (vanaf 7 kids), sloebie party deluxe (vanaf 7kids)) dient een minimum aantal inschrijvingen gerespecteerd te worden.

  De bestelling of reservatie is pas definitief indien de BVBA SLOEBIELAND deze schriftelijk heeft bevestigd en nadat de klant in voorkomend geval is overgegaan tot betaling van het overeengekomen voorschot.

  Indien een feestje niet kan doorgaan dan kan u ofwel het feestje naar een andere datum verplaatsen ofwel het feestje annuleren. Graag in voorkomend geval 24h voor aanvang een bericht. Ingeval van laattijdige eenzijdige annulering door de klant, houdt de BVBA SLOEBIELAND zich het recht voor de reeds gemaakte kosten aan te rekenen aan de klant.

  3. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn steeds inclusief BTW en hebben enkel een indicatieve waarde. De prijzen en tarieven zijn meegedeeld op de website en ter plaatse voor de inkom. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling en/of reservatie zijn deze van de laatste door de BVBA SLOEBIELAND meegedeelde prijslijst. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De nieuwe prijzen en tarieven zullen voor inwerkingtreding steeds worden meegedeeld op de website en aan de inkom.

  4. Om iedereen veilig en verantwoord te laten spelen in de binnenspeeltuin, verbinden de gebruikers en begeleiders zich ertoe navolgende gedragsregels na te leven. Elke bezoeker die de binnenspeeltuin betreedt gaat onvoorwaardelijk akkoord met de navolgende gedragsregels:

  a. Eigen voedingswaren zijn verboden. Voor de veiligheid en hygiëne is kauwgom en alle eten en drinken verboden op de speeltuigen.
  b. SLOEBIELAND is geen kinderopvang. Kinderen zijn altijd in het bijzijn van een volwassen verantwoordelijke begeleider. Deze volwassen begeleider dient zich steeds in de nabijheid van de spelende kinderen te bevinden.
  c. Het gebruik en het betreden van SLOEBIELAND gebeurt geheel op eigen risico. De BVBA SLOEBIELAND, de directie en/of medewerkers zijn in geval aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade, diefstal of verlies van materiaal. Hetzelfde geldt voor de parking.
  d. In SLOEBIELAND spelen we samen en is het verboden te pesten of elkaar uit te sluiten.
  e. Het is verboden te roken in en rond de gebouwen van SLOEBIELAND.
  f. Het is verboden de bowlingbanen te betreden.
  g. Schoenen zijn niet toegestaan in en op de speeltoestellen.
  h. Blokken horen in de bouwhoek te blijven. Ballen blijven in het ballenbad.
  i. Om de veiligheid te optimaliseren zijn er in en rond de gebouwen van SLOEBIELAND beveiligingscamera’s geplaatst.
  j. Peuters en kleuters gaan steeds onder begeleiding naar het toilet.
  k. Huisdieren zijn niet toegelaten.
  l. Ouders en begeleiders dienen steeds gehoor te geven aan aanwijzingen die onze medewerkers geven, ook wanneer dit via de intercom gebeurt.
  m. De directie en medewerkers van SLOEBIELAND hebben steeds het recht om personen de toegang te weigeren of te ontzeggen.
  n. SLOEBIELAND houdt zich het recht voor om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor informatie en/of reclame- en promotiedoeleinden, zoals op de website, sociale media en promotiemateriaal. Mocht een bezoeker het hiermee niet eens zijn, dient dit bij het binnenkomen van de speeltuin nadrukkelijk vermeld te worden.
  o. Agressie, dronkenschap, ongepast gedrag en/of druggebruik worden niet getolereerd in de speeltuin.

  5. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de BVBA SLOEBIELAND. De facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum, zonder korting. Facturen dienen schriftelijk, per aangetekende brief, geprotesteerd te worden binnen de acht dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan zij als aanvaard worden beschouwd.

  Bij gebreke aan stipte en volledige betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan 1% per begonnen maand op het gefactureerde bedrag. De door de klant verschuldigde intrest zal jaarlijks worden gekapitaliseerd.

  In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag vermeerderd met een forfaitair bedrag van 10%, onverminderd alle kosten, en dit met een minimum van 50€ en een maximum van 2000€, dit van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

  6. Al onze transacties worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle vorderingen in verband met de uitvoering van de transacties of interpretatie van deze voorwaarden behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling KORTRIJK.

  • Open

  • Evenement

  • Verlof

  Tarieven
  Kids tot 18m of kleiner dan 85cm
  Gratis

  Kids van 18m tot 12j 8 €

  voor 12u en 2 u voor sluiting binnen = 5 €

  Volwassenen Gratis